tisdag, december 26, 2006

Nordisk konferens för medie- och kommunikationsforskning i Helsingfors 16–18.8.2007

Välkommen till 18. nordiska konferensen för medie- och
kommunikationsforskning i Helsingfors 16–18.8.2007

Inbjudan till arbetsgrupper och program

Konferensens tema är Generationer, kommunikation och mediefilosofi.
Konferensens preliminära program har publicerats på webben på adressen
http://www.uta.fi/conference/nordmedia2007/.

Arjun Appadurai har vidtalats som talare till öppnandet av konferensen
på torsdag. Söndagens plenumföreläsningar hålls av Marit Benthe Norheim,
Chariclia Gounaris och Mike Sandbothe. Rubriken är: Social Arts of the
Body: Pragmatist Media Philosophy in Action!. Temat för lördagens
paneldebatter är Vart bär det med media. Paneldiskussionerna är två:
Media, ekonomi och demokrati och Kultur och medieteknologi.

Hela fredagen samt lördag förmiddag har reserverats för arbetsgruppernas
arbete. För tillfället planeras mer än 20 arbetsgrupper. Nya
arbetsgrupper kan fortsättningsvis föreslås för konferensen. Om du
tycker att någon arbetsgrupp ännu saknas, vänligen föreslå en
arbetsgrupp senast 18.1.2007. Rekommendationen är att arbetsgruppen är
gemensam för åtminstone två länder, vilket innebär att ordförande är
från olika länder, eller åtminstone att arbetsgruppens presentationer
kommer från mer än ett land.

Vänligen skicka in arbetsgruppens namn, ordförandens/ordförandenas namn
och kontaktuppgifter samt en 250 ord lång beskrivning av arbetsgruppen
på något av de nordiska språken och på engelska senast 18.1.2007 till
konferensens generalsekreterare Sinikka Torkkola
(Sinikka.Torkkola@uta.fi)

Av de arbetsgrupper som sammanträdde i Ålborg har följande arbetsgrupper
skickat en beskrivningen av arbetsgruppen.
- Medialisering av religion och kultur / Mediatization of Religion and
Culture
- Mediehistoria / media history
- Filmhistoria /film history
- TV: institution, produktion och text / TV: Institution, Production and
Text
- Radio och andra ljudmedier / Radio and other sound media
- Politisk kommunikation / Political Communication
- Journalistikforskning /journalism research
- Barn, unga och media /Children, youth and media
- Mediepedagogik /media pedagogics
- Fiktion i film och tv / Fiction in Filma and Television
- Digital tekst: genre, form och process / Digitala text; gender, forma
and process
- Medier i det mångetniska samhället / Media in the Multiethnic Society
- Medie- och kommunikationsteori: forskning och discipliner / Media and
communication
theory: research and diciplines
- Marknadskommunikation och estetik / Market communication and
aesthetics
- Datorspel /Computergames

Följande nya grupp har också anmält sig:
Visual narratives

Ta gärna kontakt om du har frågor!

God jul och väl mött i Helsingfors i augusti!

Sinikka Torkkola
Generalsekreterare
18. Nordiska Konferensen för Medie- och kommunikationsforskning
Institutionen för journalistik och masskommunikation
33014 Tammerfors universitet
Sinikka.Torkkola@uta.fi
Tel. + 358 -3- 3551 4170, gsm + 358 44 5252 736
http://www.uta.fi/conference/nordmedia2007/index.php


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?